SAAHR, Svenska Avelsorganisationen för Amerikanska Häst Raser

 

Sedan januari 2011 och 1 januari 2016 gäller nya förordningar rörande rasföreningar och avelsorganisationer.

I SAAHR ingår tre medlemsföreningar;  Svenska Painthästföreningen, Svenska Quarterhästföreningen och Svenska Appaloosahästföreningen.

 

Myndighet

SAAHR är en godkänd avelsorganisation av Svenska Jordbruksverket och är liksom alla avelsorganisationer en myndighet som ansvarar för att förvaltningsuppdraget efterlevs och följs av medlemsföreningarna. Det är främst passhanteringen, registrering, arkivering och avelsrapporteringen som lyder under förvaltningsuppdraget.

 

Bakgrund

SAAHR tillkom genom ett unikt samarbete mellan de tre medlemsföreningarna vars moderföreningar finns i USA och är registerförande rasföreningar för respektive ras "World Wide".

Även när det gäller avelsrapporteringar, avelsutveckling och tävlingsupplägg är moderföreningarna likställda vilket ytterliggare var en grund till att SAAHR bildades.

 

SAAHR:s utgångspunkt vid beslut rörande Förvaltningsuppdraget utgår från moderföreningars regelverk vilket underlättar för den enskilde hästägaren.

 

SAAHR:s ändamål

SAAHR:s ändamål är att ansvara för att förvaltningsuppdraget sköts och efterlevs av medlemsföreningarna i enlighet med Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hästdjur som används till avel m.m. (SJVFS 2010:61, Saknr M 16).

SAAHR står som ansvarig gentemot Jordbruksverket vad gäller förvaltningsuppdraget vilket innefattnar passutfärdande, registrering, arkivering och avelsrapportering och att detta sker enligt gällande lagar och föreskrifter.

SAAHR ska även verka för att bygga upp och stimulera intresset för medlemsföreningarnas raser, Quarterhästen, Painthästen, Appaloosahästen i Sverige. Detta efterlevs genom att uppmuntra till avel med dessa hästar där avelsbasen följer de rastypiska egenskaperna såsom gott lynne, bred användbarhet och hög prestation i enlighet med respektive moderförenings inriktning och direktiv.

 

SAAHR:s uppbyggnad

SAAHR består av en styrelse där alla tre medlemsföreningarna är representerade genom ombud som respektive styrelse valt, på så sätt blir alla beslut demokratiskt genomförda.

SAAHR har också utsett en registratorkommitté som också den består av representanter från de tre medlemsföreningarna samt de av föreningarna utsedda registratorerna som tillhandahåller Hästpass samt sköter rasens databas och arkivering.

 

SAAHR:s riktlinjer rörande Hästpass

SAAHR:s styrelse har tagit fram vissa riktlinjer för medlemsföreningarna gällande hästpasstillverkning. Detta gäller i huvudsak passkostnad, tillverkningstid och distrubution.

 

SAAHR:s regelverk

Stadgar samt Plan och Riktlinjer för SAAHR är framtagna av representanterna från medlemsföreningarna och godkända av Jordbruksverket.

 

Regler kring Hästpasstillverkning, registrering, arkivering och avelsrapportering är upprättade av SAAHR i enlighet med Förvaltningsuppdraget som ska följas i enlighet med EU-kommissionens förordning nr 2015/262 av den 17 februari 2015 om tillämpning av rådets direktiv 90/427/EEG och 2009/156/EG avseende metoder för identifiering av hästdjur samt Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om hästdjur som används till avel mm, SJVFS 2015;33 sak nr M16.

 

SAAHRs Stadgar

 

Jordbruksverkets föreskrifter om avelsarbete

 

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd för hästdjur som används i avel

 

Länkar

 

APHA-USA

AQHA-USA

ApHC-USA

Jordbruksverket

Bild: rmit-logo.jpg